Nawet 400 zł do wydania
w sklepach morele.net

 • rabaty do 50% 
  w programie 
 • Uczestnikiem może być jedynie pełnoletnia osoba która:
 • zawrze z Bankiem Umowę o Kartę w Okresie Sprzedaży Premiowej;
 • w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zawarcia Umowy o Kartę, ani w dniu zawarcia Umowy o Kartę, nie miała zawartej innej umowy o kartę kredytową z Bankiem;
 • w okresie do końca Okresu Sprzedaży Premiowej nie rozwiązała, nie wypowiedziała ani nie złożyła oświadczenia o odstąpieniu od zawartej z Bankiem Umowy o Kartę;
 • zawarta przez nią z Bankiem Umowa o Kartę nie okazała się nieważna w Okresie Sprzedaży Premiowej:
 • Warunki uzyskania Nagrody
 • 1. Uczestnik otrzyma po jednej Nagrodzie za każdy miesiąc, spośród pierwszych 4 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu zawarcia Umowy o Kartę, w którym dokona jednej lub więcej Transakcji Kartą o łącznej wartości wynoszącej co najmniej 1000 PLN w tym miesiącu kalendarzowym.
 • 2. Nagroda będzie przekazywana wyłącznie za miesiąc kalendarzowy, w którym warunki Sprzedaży Premiowej, zostały spełnione przez Uczestnika. Brak spełnienia warunków niezbędnych do otrzymania Nagrody w jednym z 4 miesięcy kalendarzowych w okresie, za który wypłacana jest Nagroda, nie pozbawia Uczestnika prawa do otrzymania Nagrody za pozostałe miesiące spośród pierwszych 4 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu zawarcia Umowy o Kartę. Uczestnik może otrzymać maksymalnie 4 Nagrody.
karta kredytowa z premią